Политика за поверителност

В Top Home искаме Клиентите ни да се чувстват защитени когато пазаруват и имат регистрация при нас. Затова искаме да ви запознаем с нашата фирма и политиката ни за поверителност. 

Ние сме  
Top Home е търговското наименование на „Топ Хом-Л” ЕООД, българско юридическо лице със седалище:  София, Дианабад бл. 21, вх. В, ет 6, ап. 6, булстат 202108051. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

 

Какви данни събираме? 
Вие предоставяте данните на нашият сайт, затова Вие може да изберете какви данни да ни предоставите. Може да изберете да се регистрирате чрез фейсбук или чрез нашата платформа, която изисква Име и имейл. Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) като адрес, профилна снимка, мобилен телефон. Когато правите поръчка, Вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер.
Ако изберете опцията да се регистрирате чрез фейсбук, молим да разгледате политиките за конфиденциалност на Facebook като последвате следните връзки: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Вашите права
Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.​ Вижте повече за тези права на следния адрес: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2
Ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт при нас, но ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас на: info@tophomebg.com

Такси - Нямате задължение за плащане на  такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.  

 

Срок за отговор - Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане. 
 

Права на трети страни - Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Право да поискате  достъп до личните си данни (обикновено наричани "искане за достъп на субекта на данните") - Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

Коригиране  - Можете да поискате от нас да коригираме или допълним Ваши неточни или непълни лични данни. 

Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги поправим.

Изтриване на данни - Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
упражнявате законно право на възражение; или
те са били незаконно обработвани; или
е налице правно задължение в тази връзка. 
Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква: за да се изпълни законово задължение; или
за да се установи, упражни или защити правна претенция; 
Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в Top Home и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от Top Home, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и Top Home няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в Top Home с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес. 

Ограничаване на обработването на данни  - Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако: 
тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

 

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

ако имаме Вашето съгласие; или за да се установи, упражни или защити правна претенция; или за да се защитят правата на Top Home или на друго физическо или юридическо лице.

 

Преносимост на данните - Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и обработването се извършва с автоматично средство.

 

Право на възражение - Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

 

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

 

Вземане на автоматични решения - Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

поражда правни последици за Вас; или Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;

е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или се базира на Вашето изрично съгласие.

 

Жалби - Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

 

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е:
 

Комисия за защита на лични данни  

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/
 

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

На кого може да предоставим Вашите данни?
-доставчици на куриерски услуги
-доставчици на платежни/ банкови услуги
изследвания. 

-доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи. Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни - се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България. При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни. Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати. Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Помнете, винаги може да поръчате на лично съобщение в страницата ни във Фейсбук като там ще се нуждаем само от адрес за доставка, име и телефон и не е нужно да правите профил в сайта.